Year 6

Home » School Information » Love to Learn » Year 1 – 6 » Religion » Year 6
 • Naf it-talb bl-amment
 • Kapaċi nirrakkonta parabbola jew miraklu ta’ Ġesu u nagħraf x’messaġġ  iwasslulna
 • Nuri nteress fil-lezzjoni
 • Kapaċi nitlob skuża meta nonqos lil xi ħadd
 • Kapaċi nkun xhieda ta’ Kristu billi naqdi u nxandar l-Aħbar it-Tajba b’għemili
 • Kapaċi nħares lejn il-Kmandamenti bħala l-gwida u t-triq li twassalni l-ġenna
 • Naf nirrispetta lil dawk li jħobbuni u jriduli l-ġid
 • Kapaċi nagħraf it-tajjeb mill-ħażin
 • Kapaċi nwassal l-imħabba ta’ Alla lil ħaddieħor
 • Kapaċi nafda f’Alla u fl-oħrajn
 • Naf li Alla qiegħed miegħi l-ħin kollu
 • Kapaċi nimpenja ruħi għal dak li għandi nagħmel
 • Kapaċi nuri gratitudini u napprezza dak li ħaddieħor jagħmel miegħi
 • Naf li s-Sena Liturġika tmexxini mal-mumenti importanti fil-ħajja ta’ Ġesù
 • Naf napprezza l-mumenti importanti f’ħajti
 • Naf li bħala nisrani/ja għandi d-dmir li naħdem biex inkabbar fija l-frott tal-Ispirtu s-Santu: l-imħabba, l-mogħdrija, l-onestà u t-tjieba
 • Kapaċi fil-mumenti iebsin ta’ ħajti nħalli s-Sagramenti jagħtuni l-qawwa
 • Kapaċi napprezza d-don tal-ħajja, speċjalment fit-Twelid ta’ Ġesù
 • Naf li r-Rużarju hija t-talba ħafna għal qalb il-Madonna
 • Kapaċi nilqa’ u nipprepara ruħi għat-Twelid ta’ Ġesù
 • Kapaċi nagħti lil Ġesù importanza f’ħajti u nkun magħquda miegħu
 • Kapaċi nersaq lejn l-oħrajn kif Kristu resaq lejn min kellu bżonn
 • Nagħraf l-importanza li nersaq lejn is-Sagramenti biex nilqa’ l-maħfra t’Alla
 • Nagħraf li t-tolleranza hija l-bażi ta’ kull ħbiberija
 • Nagħraf li Alla dejjem jibgħatli lil min jista’ jiggwidani
 • Kapaċi naħdem biex insir aħjar
 • Kapaċi nieqaf u naħseb dwar dak li Alla għamel għalija
 • Kapaċi naħdem għall-għaqda ta’ bejnietna u napprezzaha
 • Kapaċi nisma’ lil ħaddieħor biex nifhmu u ngħinu lil xulxin
 • Kapaċi nwarrab dak kollu li hu ħażin mill-ħajja tiegħi
 • Kapaċi nkun dawl għall-oħrajnf’kull ċirkustanza tal-ħajja
 • Nagħraf li l-Għid hija l-akbar festa tal-Knisja u nieħu sehem fiċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi għax huma t-tifsira tal-fidi tagħna
 • Nagħraf li d-diversità ta’ bejnietna tgħinna nkabbru t-talenti
 • Kapaċi nxerred il-qawwa li jagħtini l-Ispirtu s-Santu biex inkabbar l-għaqda ta’ bejnietna
 • Kapaċi negħleb it-tfixkil u ma nħallih qatt jaqtagħli qalbi
 • Nagħraf li meta niltaqa’ ma’ Ġesù fit-talb inkun ferħan/a u ninbidel. Għalhekk nagħraf kemm hu importanti li nitlob sew
 • Kapaċi nipparteċipa b’mod sħiħ fil-Quddiesa
 • Nagħraf li jekk nimxi wara Ġesù, inkun tassew “imbierka”
 • Naf li jien imsejħa biex inkun qaddisa
 • Kapaċi napprezza kull sejħa li Alla jagħmel lili u lill-oħrajn